Rozdelenie podľa zákona o odpadoch v SR

Zákony a vyhlášky
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú podrobnosti  o požiadavkách na prevádzku 
Vyhláška Ministerstva ŽP o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
Vyhláška Ministerstva ŽP, ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov 
Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

V Slovenskej republike je zdravotnícky odpad zaradení podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Katalógu odpadov
v znení neskorších predpisov nasledovne:


Kategória 18: Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu (okrem
kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti.


Podskupina 18

01: Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie
02: Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby alebo preventívnej starostlivosti.

Katalógové číslo

Názov odpadu

Kategória odpadu

18 01 Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie

18 01 01

Ostré predmety okrem 18 01 03

O

18 01 02

Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03

N

18 01 03

Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

 

18 01 04

Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorázové odevy, plienky)

O

18 01 06

Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 01 07

Chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06

N

18 01 08

Cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 01 09

Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08

O

18 01 10

Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti

N


18 02 Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby alebo preventívnej starostlivosti.

18 02 01

Ostré predmety okrem 18 02 03

O

18 02 02

Odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

N

18 02 03

Odpady, ktorých zber a zneškodnenie nepodliehajú osobitým požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy

O

18 02 05

Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky

N

18 02 06

Chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05

O

18 02 07

Cytotoxické a cytostatické liečivá

N

18 02 08

Liečivá iné ako uvedené v 18 02 07

O

Vysvetlivky:

N – nebezpečný odpad
O – ostatný odpad

Niektoré druhy odpadov, ktoré vznikajú z technických zariadení sa delia do nasledovných skupín:

Katalógové číslo

Názov odpadu

Kategória odpadu

09 01 01

Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov (vznik RTG)

N

09 01 04

Roztoky ustaľovačov

N

20 01 21

Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

 

Beží na OpenCart • Slovenský preklad z OpenCart.sk Abctest.sk © 2020